Stichting Gilat theater

Privacybeleid

Privacybeleid van de Stichting Gilat Eisenmann

Stichting Gilat Eisenmann (Kamer van Koophandel: 34125105), hierna te noemen “Stichting Gilat”, is voor de uitoefening van haar werkzaamheden genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken. Stichting Gilat verkrijgt uw persoonsgegevens o.a. door uw bezoek aan haar website. Stichting Gilat doet haar uiterste best uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en zet zich daarvoor in. Ook vindt Stichting Gilat het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij uw bezoek aan haar website.

Dit brengt met zich dat Stichting Gilat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens te allen tijde verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);
 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Slechts de persoonsgegevens verwerkt die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Hierbij vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming indien zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op deze rechten wil wijzen en deze wil respecteren;
 • Altijd open staat voor uw klachten, vragen, suggesties en aanwijzingen m.b.t. haar privacy beleid.

Het privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Stichting Gilat adviseert u dan ook regelmatig kennis te nemen van haar privacy beleid.

Met welk doel verwerkt Stichting Gilat mijn persoonsgegevens?
Stichting Gilat – en indien van toepassing haar partners – gebruikt de aan haar verstrekte persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Het (kunnen) verwerken en bijhouden van donaties en sponsoring.
 • Het kunnen versturen van o.a. nieuwsbrieven en bedankbrieven
 • De organisatie van een evenement
 • Het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen,
 • Informeren over (wijziging van) diensten,
 • Informatie (waaronder persoonsgegevens als foto’s en namen van donateurs/sponsors//evenement-bezoekers) plaatsen op haar website www.gilat.nl,
 • Mensen de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website, en de uitvoering of toepassing van een wettelijke regeling.
 • Stichting Gilat maakt in sociale media campagnes in sommige gevallen gebruik van specifieke doelgroepen. Deze doelgroepen worden aangemaakt binnen het sociale media platform of door middel van het uploaden van e-mailadressen en het ontdubbelen met gebruikers binnen het platform. Op deze manier kunnen wij sponsors gericht wel of juist niet benaderen binnen een sociale media campagne. Mocht je hierop geen prijs stellen, laat het ons dan weten. Ook kun je via de instellingen van Facebook je advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Gilat van mij?
De gegevens die door Stichting Gilat worden verwerkt, zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden en u wordt geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking.

Stichting Gilat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Stichting Gilat heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Gilat verwerkt:

– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer

Stichting Gilat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Stichting Gilat dan wel haar website/diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Stichting Gilat kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is, maar zij zal er alles aan doen om zoveel mogelijk te beperken dat persoonsgegevens van kinderen onder de 16 worden verwerkt. Stichting Gilat raadt ouders altijd ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Stichting Gilat zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gilat.nl, dan verwijdert Stichting Gilat deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Gilat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar taken, een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals o.a. aan de politie bij fraudeonderzoek). Zo maakt Stichting Gilat onder meer gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Stichting Gilat, zal Stichting Gilat een verwerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

U wordt geacht akkoord te zijn gegaan met alle voornoemde elektronische gegevensuitwisseling (per internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Stichting Gilat in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Hoe lang bewaart Stichting Gilat mijn persoonsgegevens?
Stichting Gilat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft, voor zover de wet dit toelaat, het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te (laten) verwijderen of te (laten) beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gilat. Een dergelijke intrekking heeft geen terugwerkende kracht.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Stichting Gilat een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Stichting Gilat van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gilat.nl.

Om er bij een verzoek tot inzage zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Stichting Gilat u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Gilat reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
Stichting Gilat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, of me wil afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen heb over het privacybeleid?
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen hebt over het privacy beleid van Stichting Gilat, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@gilat.nl.

Hoe Stichting Gilat uw persoonsgegevens beveiligt
Stichting Gilat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Enige maatregelen die Stichting Gilat heeft genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens zijn:

 • Deuren gaan in de avond op slot;
 • Stichting Gilat werkt met een cliënt server systeem;
 • Er zijn wachtwoorden van toepassing op bestanden waar persoonsgegevens in bewaard worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@gilat.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Stichting Gilat gebruikt
Stichting Gilat gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Stichting Gilat gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Stichting Gilat hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Gilat maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Andere websites
Stichting Gilat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het privacy beleid en werking van de website van anderen, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de website van Stichting Gilat. Stichting Gilat adviseert u dan ook het privacy beleid van andere websites te allen tijde te raadplegen. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de website van Stichting Gilat.

Toepasselijk recht
Op dit privacy beleid is naast de AVG het (overig) Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van dit privacy beleid discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit privacy beleid zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens Stichting Gilat
Stichting Gilat Eisenmann
Bezoekadres: Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam
Postadres: Postbus 71058, 1008 BB Amsterdam
Telefoonnummer: 020-3011181
E-mail: info@gilat.nl
website: www.gilat.nl
KvK 34125105